AE blue cash 出卡有$200百佳加2張戲飛(唔使簽賬)

2017BKM
|
本帖最後由 2017BKM 於 18-2-22 09:48 編輯

信用卡使用詳情:

本地及海外簽賬:1.2%回贈(月底會自動兌換成消費回贈)

年薪要求:15萬

年費:首年免年費,第二年開始$980一年 (全年簽賬達$25,000即可豁免翌年年費)

迎新優惠:經推薦申請,即送2張戲飛 (百老匯、PALACE或AMC) + $200百佳禮券!如於首2個月簽賬滿$6,000,再有$500百佳禮券


2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

u
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
2017BKM
|
2017BKM 發表於 18-1-9 18:18
-優先批核,年薪$15萬
-簽夠$6000多$500 百佳, 免年費
-1.2% 無上張簽賬回贈

up
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽