due day係幾時?

babykimmykimmy
|
我9月20日last m, 平均28日cycle. 10月3日(day 14)排卵, 今日10月17日應該係排卵後14日,但點解app話聽日先係due day? 咁我應該今日(排卵後14日)定聽日先係due day?
ipcs
|
babykimmykimmy 發表於 18-10-17 10:19
我9月20日last m, 平均28日cycle. 10月3日(day 14)排卵, 今日10月17日應該係排卵後14日,但點解app話聽日先 ...

排卵試紙轉淺少少後的14日
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽