My Tx super 長期載入中

bubu2910
|
佢想㸃呢?佢已經載入了3天了,試過unplug唒d線, 插蘇再來都係載入中..?
想㸃呢…其實我只想追返套新韓劇<皇后的品格>!
Ryanma
|
bubu2910 發表於 18-12-19 09:52
佢想㸃呢?佢已經載入了3天了,試過unplug唒d線, 插蘇再來都係載入中..?
想㸃呢…其實我只想追返套新韓劇! ...
我都覺佢神神地, 不過reset 後都睇到,

題外話, 皇后的品格好睇?
koey_0611
|
套野睇到第九集 其實麻麻地
bubu2910
|
Ryanma 發表於 18-12-19 11:40
我都覺佢神神地, 不過reset 後都睇到,

題外話, 皇后的品格好睇?

我睇到第六集only..暫時都ok..
Ryanma
|
bubu2910 發表於 18-12-19 12:11
我睇到第六集only..暫時都ok..
0尋晚其實想開, 不過督0左入去見到張小姐, 即刻趕走0左我..
其他JM又話頭兩集無男神出現, 再諗諗好唔好由第三集開始睇
Joey8
|
Ryanma 發表於 18-12-19 11:40
我都覺佢神神地, 不過reset 後都睇到,

題外話, 皇后的品格好睇?

有啲似韓國版宮心計,我覺得好睇,不過響千尋睇
點評
Ryanma    發表於 18-12-19 15:01
bubu2910
|
Ryanma 發表於 18-12-19 12:15
0尋晚其實想開, 不過督0左入去見到張小姐, 即刻趕走0左我..
其他JM又話頭兩集無男神出現, 再諗諗好唔好由第 ...

雖然冇男神崔oppa...但頭幾集劇情我覺得ok wor..
好過"馬城的喜悦"←呢套完全因為崔oppa條長腿我才可以捱到大結局
點評
Ryanma    發表於 18-12-19 15:49
Powered by Baby Kingdom

隨時隨地瀏覽及討論更多親子話題

開啟親子王國 App
繼續瀏覽